БЪЛГАРСКИ

„Подобряване на квалификацията и дигиталните компетентности на настоящи и бъдещи учители чрез специализирана обучителна програма по инструкционен дизайн за реализация на дигитално приобщаващо обучение“

KA220-HED – Партньорства за сътрудничество във висшето образование
Начало: 11.01.2023 г
Край: 30.04.2026г
Продължителност: 30 месеца


72% от учителите срещат трудности при проектирането на урока и оценяването в дигитална среда.
Повече от 80% от учителите не могат да намерят разумна подкрепа за това нито като учебен материал, нито като експертна подкрепа. Въпреки значителните ресурси, отделени за интегриране на технологии в класната стая, много учители са се борили с прекъсвания, които устройствата могат да донесат, работата им е имала отрицателно въздействие или не са използвали технологиите ефективно. Няколко учители все още възприемат въвеждането на нови технологии като бъдеща пречка за преподаване поради липса на подготовка.

Ние се стремим да подкрепим настоящи и бъдещи учители в придобиването на съвременни знания по теория на педагогическия дизайн и в развиването на умения и компетенции за използване на дигитални технологии за проектиране на адаптивно, персонализирано и контекстуализирано обучение в смесени и изцяло онлайн форми на обучение и преподаване. В тази връзка ще им предложим възможности за обучение (с продължителност 2 семестъра) за прилагане на дигитален учебен дизайн в тяхната практика.

Инструкционен дизайн на дигитално приобщаващо обучение:

 • бързо развиваща се мултидисциплинарна област на обучение, която се провежда в богата на технологии среда в смесен и изцяло онлайн формат;
 • предоставя възможности за персонализиране на дизайна на авторски курсове и разработки въз основа на индивидуални и професионални цели и интереси;
 • собствен теоретично информиран обучителен педагогически дизайн за електронно обучение с акцент върху съответното използване на технологиите;
 • подобряват аналитичните умения на учителите, критичната позиция към проблемите в тази теоретико-приложна област, като развива способностите им да решават сложни проблеми, да мислят критично и независимо;

Фокусни точки:
– Процесът на обучение да стане по-ефективен във времето и източника.
– Учителите по-добре да персонализират обучението към нуждите на отделните ученици, включително тези със специални нужди (обучителни затруднения, увреждания)
– Нов начин на мислене, който ни позволява да продължим да се адаптираме към новите технологии и в бъдеще.
– Проектиране чрез общи, приобщаващи и специфични за предмета аспекти на технологиите и тяхното приложение в напълно приобщаваща образователна практика.
– Увеличаване на избора на учебни пътеки, достъпни за учениците, особено за тези, които имат физически бариери за достъп или пътуване до училищата.

Европейска добавена стойност:

 • дигитална трансформация чрез развитие на дигитална готовност, устойчивост и капацитет;
 • ефективна комуникация, която помага на обучаемите да постигнат учебните цели;
 • история зад всеки дизайн – ясно съдържание и послания;
 • предаване на правилното послание към обучаемите и техните родители;
 • промяна на поведението на обучаемите – от получател на информация към сътрудник в създаването на съдържание;
 • вдъхновява обучаемите да действат и да постигат повече от очакваното;
 • спомага за мотивирането на обучаемите да придобиват повече умения и компетентности.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

R1: Учебна програма и курс по инструкционен дизайн на дигитално обучение чрез прилагане на принципите на универсалния дизайн на учене, за да се даде възможност за пълно включване на ученици със специални нужди
R2: Двусеместриален курс за допълнителна квалификация за учители по инструкционен дизайн за дигитално обучение и използване на образователни технологии като основа за творческо мислене и приобщаване
R3: Практическа общност на учители в България, Испания, Португалия, Турция и на Европейско ниво.
R4: Портал в помощ на учителите

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.